Trafikled över Kolstads åkrar? Del 7

Framtidsplaner för Borgholm-Köpingsviksområdet

Miljö- och byggnadsförvaltningen har nyligen påbörjat arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik. För att planen ska bli så bra som möjligt krävs många förslag och synpunkter från boende och verksamhetsutövare i området. Vi genomför samråd och informationsmöten under arbetets gång och välkomnar naturligtvis förslag och synpunkter.
En fördjupad översiktsplan syftar till att lösa problem och ta tillvara möjligheter till fortsatt utveckling och framtida markanvändning. En utveckling som ska genomföras i balans och där man tar hänsyn till natur och kultur och inte minst nuvarande verksamhet. Fördjupningen tar ett mer konkret helhetsgrepp än vad den befintliga mer översiktliga översiktsplanen gör. Fördjupningen ska vara ett stöd till senare konkreta detaljbeslut, detaljplaner, bygglov mm.
En fördjupad översiktsplan bör vara klar innan man tar beslut om detaljplaner. Finns inte en fördjupning kan man bli tvungen att ibland fatta beslut ändå, beslut som kanske inte alltid är tillräckligt bra underbyggda. Det är därmed ett viktigt och efterlängtat arbete förvaltningen nu fått resurser till och också påbörjat.
När det gäller omsorgen om Kolstad by finns det ju ingen anledning att i fördjupningen förstöra någonting som är bra. Arbetet syftar ju till att det ska bli bättre – inte sämre. Det finns däremot många områden i Borgholm-Köpingsvik där det saknas detaljplaner eller där detaljplanerna är föråldrade och otidsenliga. Resultatet är att människor inte kan använda sina fastigheter eller förbättra sitt boende som dom skulle önska och som också vore rimligt.
När det gäller förslaget till ny infart till Rosenfors och Kolstad söder om Kungsgården är detta ett förslag som lämnats av Vägverket i den trafikutredning för genomfart Borgholm som Vägverket konsult utfört. Det är inget som säger att det måste gå en väg just över Kungsgården eller Örjan Petterssons marker. Det finns kanske andra möjligheter? Att trafiksituationen måste förbättras på många ställen utefter väg 136 är nog ändå helt klart, inte minst efter denna sommarens stora problem med köer och tyvärr också många olyckor.
Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter och hoppas på ett stort engagemang för hur vi gemensamt vill se framtiden i Borgholm-Köpingsvik.
Jan Erici
ordf
miljö- och byggnadsnämnden
Göran Borgö
miljö- och byggnadschef

Lämna en kommentar