Trafikled över Kolstads åkrar? Del 4

Borgholms stads utvecklingsmöjligheter
(Insändare i Ölandsbladet)

En insändare från Anders Westerlund i Ölandsbladet 2 juli ger mig anledning att förtydliga en del av mina egna synpunkter gällande Borgholms Stads utvecklingsmöjligheter utifrån insändarskribentens fyra konkreta ”tips” till Borgholms kommun.

1. Det finns inte någon laglig möjlighet för en kommun att styra huruvida ett bostadsområdes fastighetsägare skall bebo sitt hus under hela året eller endast under delar av året.
Min uppfattning är att de nya bostadsområdena Dovreviken, Karlshöjd och Björkviken möjliggjort stora investeringar för enskilda människor som kunnat förverkliga sin dröm att bo nära staden Borgholm. En del bor här åretrunt från början, andra drömmer om att kunna förverkliga sin dröm att kunna flytta hit på sikt. Under tiden tillbringar många människor i stort sett varenda helg åretrunt i sitt hus. Detta är mycket betydelsfullt för handel och sevice i Borgholm och bidrar starkt till att säkerställa åretruntarbetstillfällen i vår kommun. För kommunens ekonomi är det viktigt att fler mantalsskriver sig i vår kommun men det finns inga tvångsmedel.
2. Markägare till Kolstad 39:32 är Vanliga Hus, vars koncept går ut på att bygga till priser som gör det möjligt för människor med lite lägre inkomster att ha råd med hus istället för lägenhet. Delar av området kan komma att säljas tomtvis. Det bör nog nämnas i sammanhanget att flera av tomterna på det av kommunen tidigare ägda och exploaterade området Karlshöjd har bytt ägare flera gånger med allt högre priser som följd.
3. Arbetet med fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik startades för ett par år sedan.
En av de viktiga processerna i detta är samarbetet i Framtid Borgholm och de framtagna visionerna. Den fördjupade översiktsplanen sträcker sig ända upp till Lundegård i norr och Borgehage i söder och kommer att ta lång tid att arbeta fram. Borgholm behöver under tiden växa på de platser som sedan många år tillbaka är självklara därav pågående planarbeten.
4. Jag vill definitivt inte ha en Ringväg runt Borgholm! Det som presenterats är ett av flera utredningsförslag från en konsultfirma. Vägen går under arbetsnamnet Omvägen och är inte alls självklar. Det som måste lösas är utfarten Borgholms Slott/Solliden, utfart/infart Rosenfors till de nya bostadsområdena och industriområdena på kommunens markreserv Borgholms Kungsgård.
Vid Karlshöjd är rondellen sedan många år förberedd för anslutning från exempelvis Kolstad 39:32. Kanske det till och med är så att viss jordbruksmark öster om Borgholm utöver den kommunala markreserven kan uteslutas ur det fördjupade översiktplanearbetet som ger markägare möjligheter att sälja sin mark som presumtiva tomter någon gång under de kommande 20-25 åren. Mycket av den ursprungliga jordbruksmarken är visserligen sedan lång tid tillbaka såld som fritidshustomter i Kolstadområdet, men kanske det är rätt och kanske det är tillräckligt att ge kommande generationer möjlighet att avgöra huruvida de anser att även den marken bör bebyggas med bostäder. Vi ser fram emot en fortsatt demokratisk process i såväl fördjupningsarbeten som planprogramsarbeten..
Avslutningsvis vill jag understryka att vi verkligen välkomnar inflyttande och investerande människor 60+ till Borgholms kommun. De för med sig såväl engagemang och kreativitet som ökad konsumtion av varor och tjänster till glädje för arbetsmarknad och företagare.
Med vänlig hälsning

Lisbeth Lennartsson (c)
kommunstyrelsens
ordförande

Lämna en kommentar