Trafikled över Kolstads åkrar? Del 2

Hur ödelägger man Kolstad kulturlandskap på ett snabbt och enkelt sätt?
(Insändare i Ölandsbladet)

Recept: Man tager en näve politiker, en nypa planeringsarkitekter, en stor sked stadsarkitekt, blandar dem väl i ett stort stadshus tills de är väl sammansmetade. Sedan tillsätter man 1 del illusion, 1 del storhetsvansinne och 2 delar förakt för privat ägande. Kryddas med lite hemlighetsmakeri. Nu är soppan klar att serveras över Kolstad by och garanterat är kulturlandskapet, historien och gårdarna borta för all framtid.

En dag i april damp det ner ett brev från Borgholms kommun med inbjudan till samrådsmöte angående ny bebyggelse och utbyggnad av vägnät i Kolstad by. I skriften, prydd av en vacker bild på Berggatan (vägen vid kvarnarna), fanns ett förslag för 50 nya tomter på Karlshöjdsskiftet inritade ända upp till nämnda gata.

Nästa vackra förslag var en trafikutredning angående genomfart Borgholm, där en ny omväg mellan Sollideninfarten och norra rondellen var inritad. Vägen utgår strax söder om Vasahuset över Kungsgårdens åkrar, passerar förbi Såningsvägens bostadshus med ett femtiotal meter, diagonalt över mitt absolut bästa åkerskifte, stryker intill min gårdsplan på 10 meters avstånd, korsar Kolstadvägen och sträcker sig vidare över ytterligare en av mina åkrar innan den ansluter till norra rondellen.

Förutom den planerade vägen är hela området mellan Nydala-Guntorp-Rosenfors upp till Kolstad by inritad som framtida exploatering för 650 nya bostäder.

Det har varit svårt att sova sedan den dagen i april.

En kort historik över Kolstad visar att byn förmodligen är en av Ölands äldsta bebyggelse- och jordbruksmarker. I det planerade tomtområdet på Karlshöjd hittades vid provgrävningar material som daterats till en ålder av 4000 år. Här slog människorna ner sina bopålar och odlade den bördiga marken väster om byn. Lämningar från stenåldern finns spritt över hela landskapet i form av flintavslag, yxor och pilspetsar, mm. Yngre järnåldern finns representerad av Kolstad fornby. Kolstad by är den äldsta nämnda i skrift på Öland och bönders namn finns nertecknade på flera protokoll från 15 – 1600-talet. Vid 1800-talets början grundades Borgholms stad på Kolstads utmark. Senare genom åren försåldes stycke efter stycke av utmarken då staden och dess befolkning växte.

Kvar av Kolstad finns den högproduktiva jordbruksmarken i svackan ner mot landborgskanten. Det är den marken Borgholms politiker nu girigt har stirrat sig blinda på för att utveckla sina drömmar om ”Sveriges Florida”, ett sommarstugeparadis, 650 tomter stort (siffran 650 verkar komma från yttre rymden då inte någon på Borgholms stadshus vet var siffran kommer ifrån), med små inslag av flyghangarer och en snygg omväg runt Borgholm. Är visionerna i Borgholms kommun att enbart behaga turisterna?

Svaret till mig som står inför faktum att min mark kan bli exproprierad är ”Synd om dig, men Borgholms stad måste expandera och det finns ingen annan mark”.

Det är inte helt sant.

Ett förslag till styrande kunde vara att genom annonsering söka mark för bebyggelse i kommunen, inte undantagsvis i angränsning till staden. Ett annat förslag är att förtäta redan befintlig bebyggelse.

Det har funnits planer som stoppats. Vad hände t ex med Claesson & Andersens planer i Borgehage? (Där lades locket på. Kan någon högre makthavare ha tagit en fogde i örat?!)

Det fanns även en önskan om avstyckningar av tomter i Strandtorp som aldrig blivit av (men så är det ju här med en smidig byggnadsnämnd) mm, mm.

Å andra sidan kan man undra hur stor efterfrågan på nya tomter egentligen är. Det finns ett stort antal osålda tomter i kommunen, varav flera på Kolstad Kyrkgata.

Förverkligas byggplanen på Karlshöjd med bebyggelse som en kil rakt in i det böljande jordbrukslandskapet så är den första delen av den totala ödeläggelsen av Kolstad ett faktum.

Del två är den berömda omvägen, som inte förbättrar trafiksituationen sommartid, då alla vet att problemet sitter i Köpingsvik, utan enbart är första steget för bebyggelse i Kolstadssvackan.

Vill man ha ett nytt Dovreviken, där 15 % är åretruntboende, i Kolstad? För att uppnå detta måste kommunen expropriera privatägd mark, förstöra framtiden för flera jordbruksföretag och våldföra sig på ett naturskönt kulturlandskap.

Titta på planerna på Borgholms kommuns hemsida, www.borgholm.se eller Kolstad bys hemsida, www.kolstadby.se.

Namnlistor för bevarande av Kolstads kulturlandskap kommer att finnas tillgängliga för allmänheten inom kort.

Örjan Petersson
Solbacka Gård

Lämna en kommentar