Trafikled över Kolstads åkrar? Del 19

BORGHOLMS KOMMUN 2009-08-06
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 52
387 21 BORGHOLM
Ang planprogram för Kolstad 39:32 m fl (dnr P 2007-0005) och trafikutredning Genomfart Borgholm.
Undertecknad motsäger sig dels planerna för bebyggelse och exploatering av Kolstad 39:32, dels trafikutredningen Genomfart Borgholm.
Planerna och trafikutredningen är synnerligen dåligt utförda och saknar grund i verkligheten.
Bakgrund till behovet av bostads/sommarstugetomter saknar utredande fakta och är snarare att betrakta som en uppdiktad önskedröm för politiker och planeringsarkitekter.
Exploateringen av Kolstad 39:32 kommer att försvåra min framtida verksamhet som lantbrukare med allt vad det innebär att ha boende i direkt anknytning till jordbruk.
En vägdragning över mina absolut bästa åkermarker kommer definitivt att stoppa min framtida verksamhet som företagare i kommunen.
Att dessutom förstöra ett unikt kulturlandskap i direkt anslutning till en sommarstad är ett tecken på att vara gravt hemmablind: Att inte inse vad det öppna landskapet betyder för såväl åretruntboende som turister. Det skulle vara en skymf mot framtida generationer att förstöra odlingslandskapets karaktär med Kolstadvägen slingrande genom de öppna åkerfälten på båda sidor från Guntorps herrgård upp till Kolstad by.
Jag kommer tveklöst att motsätta mig era exploateringsplaner för Kolstad 39:32 och planerade väg- och tomtplaner på min egna jordbruksmark så långt det över huvudtaget är möjligt.
För att ytterligare understryka att era förslag är dåligt förankrade hos gemene man och har stora brister både vad gäller bakgrund och demokratiskt tänkande bifogar jag härmed 1871 st namnunderskrifter.
Örjan Petersson
ägare till Kolstad 1:21, 9:1, 7:2, 10:5, m fl
Solbacka Gård
387 36 Borgholm
Bilagor: Namnunderskrifter
Insändare Ölandsbladet

Lämna en kommentar