Trafikled över Kolstads åkrar? Del 18

Advokaten Sture Larsson AB
YTTRANDE
2009-08-
BORGHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 52
387 21 BORGHOLM

Ang planprogram för Kolstad 39:32 m fl (dnr P 2007-0005) och trafikutredning ”Genomfart Borgholm”
I en artikel i Svenska Dagbladet för några veckor sedan beskriver Richard Swartz hur lokalpolitiker på en ort i Istrien lät avverka ett bestånd med tusenåriga olivträd för att anlägga en parkeringsplats som, när det kom till kritan, ingen kom att använda och som det således inte fanns något behov av. Samma problematik föreligger i detta ärende: Kortsiktiga politiska ambitioner utan långsiktig behovsanalys tillåts omintetgöra viktiga värden.Av trafikutredningen Genomfart Borgholm framgår att det planeras för cirka 650 nya bostäder runt Rosenfors och Kolstad (varav 50 på Kolstad 39:32), cirka 170 nya bostäder i Borgholms hamn och cirka 100 nya bostäder i Köpingsvik samt att ett 50-tal tomter för bostadsändamål är till salu mellan Borgholm och Köpingsvik (det s k Björkviken II-området, varom mera nedan). 650 + 170 + 100 + 50 = 970. Om man antar att det bor i genomsnitt fyra personer per bostad, planeras det således för nya bostäder till (970 x 4 =) 3.880 personer. Invånarantalet i Borgholms tätort lär vara cirka 3.200, innebärande att det planeras för en befolkningsökning inom tätorten om drygt 120 procent. Då befolkningsutvecklingen i Borgholms kommun enligt Kommunfakta 2008 varit oavbrutet negativ sedan 1997, framstår det som anmärkningsvärt att ingen analys av behovet av en bostadsplanering av angiven omfattning återfinns i planprogrammet för Kolstad 39:32.
Av planprogram för Rosenfors (dnr P 2007-0006) framgår att det – utöver ovannämnda bostads-planering – planeras för en utvidgning av Rosenfors industriområde. ”Målet är att skapa ny industrimark i närheten av Borgholm med goda kommunikationslägen, där industri av lätt karaktär kan etablera sig” (s 3 ö). Någon utredning av behovet av en sådan utvidgning återfinns inte i planprogrammet. Allt som det refereras till är ”diskussioner i kommunens plangrupp och inom miljö- och byggnadsförvaltningen” (s 5 n).
I trafikutredningen Genomfart Borgholm och planprogrammet för Rosenfors föreslås att en ny väg med sträckning söder om Rosenfors anläggs mellan Sollidenvägens anslutning till väg 136 och rondellen vid Borgholms norra infart. Vägen kommer, om den anläggs, att skära diagonalt över Kolstad 39:32 och även i övrigt beröra privat jordbruksmark. Tanken med vägen uppges vara att den skall dels trafikförsörja de nya bostads- och industriområdena enligt ovan, dels mot-verka köbildning genom Borgholm på väg 136 sommartid.
Björkviken II-området mellan Borgholm och Köpingsvik har exploaterats av ett privat aktie-bolag. Exploateringen har inneburit att ett fågelrikt våtmarksområde rensats på vegetation, fyllts upp med grus samt försetts med ett asfalterat gatunät och ledningar för el, tele och VA. De ny-bildade tomterna inom området – ett 50-tal – har varit till salu sedan sommaren 2008, dvs under drygt ett år.
Av tomterna har enligt uppgift endast ett fåtal – mindre än tio – sålts, innebärande att området i dag består av en föga tilltalande grusplan med några nybyggda enfamiljshus samt i övrigt av asfalterade gator med uppstickande el- och teleledningar vid varje tomtgräns. Ett flertal osålda tomter finns också på det s k Prästhagsområdet i Köpingsvik och norr om Kolstad by på området mellan Kolstad Smedgata och Kolstad Kyrkgata.
Kolstad 39:32 utgörs av högproduktiv jordbruksmark, vartill kommer att området mellan Borgholm och Kolstad är betydelsefullt från natur- och kulturvärdesynpunkt. För jordbruksmark samt natur- eller kulturvärdefulla områden upptar 3 kap miljöbalken ett antal skyddsregler. Sålunda stadgas att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (4 § 2 st), samt att markområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av dess natur-värden eller kulturvärden så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön och att områden som är av riksintresse i dessa hänseenden skall skyddas mot åtgärder av angivet slag (6 §).
Av 2 kap 1 § 2 st plan- och bygglagen och 3 a § väglagen framgår att bestämmelserna i 3 kap miljöbalken skall iakttas vid upprättande av detaljplan och anläggande av väg. Då bestämmelserna är obligatoriska, dvs tvingande, är det förvånande att de förbigås med tystnad i såväl planprogrammen för Kolstad 39:31 och Rosenfors som trafikutred-ningen Genomfart Borgholm. Allt som sägs är att planprogramförslaget inte strider mot riks-intressena enligt 4 kap miljöbalken, eftersom det ”avser område för tätortens utveckling” (planprogrammet för Kolstad 39:32 s 6 n). Detta må vara riktigt men är i detta sammanhang ointres-sant. Här handlar det nämligen inte om de generella riksintressena enligt 4 kap miljöbalken utan om riksintressena enligt 3 kap samma balk, vilka tar över eventuella behov av tätortsutveckling.
Av det anförda framgår att ingen utredning gjorts som visar att behov av ny bostads- och indu-strimark finns kring Kolstad och Rosenfors. Tvärtom talar starka skäl för att, om behov av nya bostäder överhuvud taget existerar, det behovet är väl tillgodosett genom dels ovannämnda plan beträffande Borgholms hamn, dels de obebyggda tomter som sedan lång tid finns att tillgå i Björkviken II, i Prästhagen och på området mellan Kolstad Smedgata och Kolstad Kyrkgata.
Från bostads- och industrisynpunkt föreligger därmed inte heller något behov av en ny väg söder om Rosenfors mellan Sollidenvägens anslutning till väg 136 och rondellen vid Borgholms norra infart. Ej heller finns det motiv för en sådan väg med hänvisning till köbildning genom Borgholm på väg 136 sommartid, eftersom den köbildning som förekommer under några veckor sommartid sker i Köpingsvik och således inte på den del av väg 136 som skulle beröras av den föreslagna vägen. Med hänsyn till det anförda skulle en detaljplan som medger att jordbruks-marken på Kolstad 39:31 tas i anspråk för bostads- och vägändamål strida mot 3 kap miljöbalken och därmed vara olaglig.
Eftersom kommunen inte utnyttjat sin förköpsrätt, ägs Kolstad 39:31 i dag – liksom Björkviken II – av en privat exploatör. Om byggnation på Kolstad 39:31 tillåts, finns det därmed en uppenbar risk för att utvecklingen där blir densamma som i Björkviken II: Marken kommer att omvandlas till en ofantlig grusplan med ett nätverk av asfalterade gator med uppstickande el- och teleled-ningar vid en mängd obebyggda tomter.
I anledning av det anförda bör planerna på en byggnation på Kolstad 39:31 och en väg söder om Rosenfors mellan Sollidenvägens anslutning till väg 136 och rondellen vid Borgholms norra in-fart skrinläggas.
Borgholm som ovan

Örjan Petterson (Ägare till Kolstad 7:2 och 9:1)
och
Sture Larsson enligt fullmakt för Ulla-Britt och Karl Axel Johansson (Ägare till Kolstad 38:1)

Lämna en kommentar