Trafikled över Kolstads åkrar? Del 15

Till Miljö och byggnadsförvaltningen

Protest mot exploateringsplanerna av Kolstad

• Stoppa detaljplanearbetet av Kolstad 39:32
• Färdigställ den fördjupade översiktsplanen innan detaljplaner utformas
• Inventera och om möjligt utnyttja redan detaljplanerade områden för Borgholms expansion
• Beakta alla synpunkter som framkommit på Ölandsbladets insändarsida

Kolstad 090807
Kerstin Thuredoter

Lämna en kommentar