Trafikled över Kolstads åkrar? Del 14

Borgholms kommun
Miljö- & Byggnadsförvaltningen
Box 52
387 21 Borgholm

Re: Förslag till planprogram för Kolstad 39:32 (Dnr P2007-0005)

Sammanfattning av yttrandet och yrkanden

En långsiktig hållbar samhällsutveckling i Borgholms kommun måste vara viktigare än att snabbt kunna sätta igång enskilda bygg- och vägprojekt.
Den fortsatta kommunala beredningen av det föreslagna planprogrammet för Kolstad 39:32 inkl. planer enligt trafikutredningen ”Genomfart Borgholm” bör därför avbrytas. 

Skälet till detta är att en fördjupad analys av bakgrund och förutsättningar för det föreslagna planprogrammet i hög grad saknas. Det gäller bl.a. frågor om det långsiktiga behovet och lokalisering av bostäder och industrilokaler i Borgholms tätort, av framtida arbetsplatser och service, av turistutvecklingen, av infrastruktur för hållbara transporter och av behovet av tekniska försörjningssystem. Det innefattar även frågor om miljö- och riskanalyser av alternativa utbyggnadsplaner mm. Myndigheter, allmänhet och intresseorganisationer skall också ges tillfälle att ta del av och kunna lämna synpunkter på förslag och analyser i vederbörlig ordning.

Ovanstående frågor hanteras normalt inom ramen för en fördjupad översiktplan. Någon sådan plan finns dock inte för Borgholm-Köpingsvik. Arbetet med denna fördjupning har nyligen påbörjats trots att det redan år 2002 beslutades om att en sådan plan skulle tas fram.

Den fördjupade översiktplanen för Borgholm-Köpingsvik är ett strategiskt inriktningsdokument. Utmaningen för kommunens politiker blir att i denna plan väga ihop sociala, ekonomiska och miljömässiga behov till en hållbar samhällsutveckling.
En sådan fördjupad översiktsplan måste därför tas fram innan några planprogram föreslås, bereds eller beslutas.

Bakgrund

En genomgång av det underlag som finns tillgängligt rörande kommunens planering av mark och vatten under senare år pekar på oklarheter och brister.

Det övergripande intrycket är att kommunen har forcerat fram det aktuella förslaget till planprogram på ett närmast ad-hoc-mässigt sätt. Ett förslag till planprogram som synes sakna koppling till någon form av helhetstänkande kring Borgholms framtida behov.

Detta bekräftas också av det faktum att kommunen har valt att inte ta fram en fördjupad översiktsplan med nödvändiga konsekvensanalyser, miljöbedömningar och behovsprövningar mm, innan man påbörjade arbetet med det aktuella förslaget till planprogram.

Kommunens handläggning av översiktplaneringen i allmänhet och av det aktuella förslaget till planprogram i synnerhet kan belysas med några frågor att besvaras av kommunen enligt nedan;

1. Erfarenheterna från framtagandet av den gällande översiktsplanen från 2002 var att deltagarantalet vid de samrådsmöten som genomfördes var lågt och att det behövs en diskussion om hur man ska arbeta för att nå ut till kommuninvånarna.

Vilka resultat har dessa diskussioner lett fram till?
Hur har resultatet av dessa diskussioner tillämpats i praktiken?
Hur skall slutsatserna tillämpas i det fortsatta planeringsarbetet?

2. I PBL finns krav på att översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet. Dessa frågor ingick i en s.k. målkonfliktsanalys i den gällande översiktsplanen som är över 10 år gammal.

Slutsatsen i denna analys var att kommunens mål ”oftast harmonierar med och inte i något fall riskerar att stå i stor motsättning med ekonomiska, miljömässiga eller sociala mål formulerade i andra sammanhang, nationellt, kommunalt eller privat”.

Gäller denna slutsats fortfarande?
Vilka planer har kommunledningen för att aktualisera denna analys?

3. Den aktuella översiktsplanen beslutades under den förra kommunledningens mandatperiod år 2002.

På vilket sätt har kommunfullmäktige tagit ställning till översiktplanens aktualitet under innevarande mandatperiod, vilket är ett krav i PBL?

4. Från och med 2004 skall alla översiktsplaner miljöbedömas.

Hur och när kommer en miljöbedömning ske av gällande översiktsplan?

5. I kommunens översiktsplan slås fast att en mer detaljerad redovisning av den framtida mark- och vattenanvändningen för Borgholms tätort kommer att redovisas i den fortsatta översiktsplaneringen genom en fördjupad översiktsplan. Enligt uppgift i Ölandsbladet denna sommar har detta arbete nyligen påbörjats.

Varför har det dröjt sju år innan denna fördjupning för Borgholms tätort påbörjats?

6. Framtagandet av den fördjupade översiktsplanen skall följa samma regler som när en kommunomfattande översiktsplan tas fram.

Hur ser kommunens planering ut för den fördjupade översiktplanen för Borgholm-Köpingsvik vad gäller t.ex. program, miljöbedömning, konsekvensanalys, samråd, utställning, antagande mm?

7. Det är anmärkningsvärt att kommunen prioriterat ett förslag till planprogram för ett kärnområde i Borgholms tätort utan någon som helst helhetsanalys, konsekvensanalys eller förankring i en fördjupad översiktsplan. Ett förslag till planprogram som dessutom skall vara underlag för kommande juridiskt bindande detaljplaner, bygglov mm.

Varför har det tagits fram ett förslag till planprogram för Kolstad 39:32 utan att kommunen först ha tagit fram den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik som beslutades om redan 2002?

8. Förslaget till planprogram hänvisar också till en trafikutredning som bl.a. bedömer att en ny väg söder om väg 136 är en förutsättning för ett hållbart trafiksystem om kommunen förverkligar samtliga planer för området.

En bedömning som tolkats som en ”Förbifart Borgholm” snarare än ”Genomfart Borgholm” (vilket är titeln på trafikutredningen). En bedömning som enligt många skulle få negativa konsekvenser för bl.a. jordbruket, boendet, miljön och kulturhistoria i Kolstad.

Hur tänker kommunen bereda detta förslag?

—————–
Avslutningsvis hänvisas till ”En vision av Öland 2015”. Där konstateras att ”när konsekvenserna tas upp tidigt i planarbetet, kan både invånare och myndigheter lättare förstå innebörden av planen” och slår vidare fast att ”en tydlig beskrivning av konsekvenserna kan också underlätta tillämpningen och öka förståelsen för kommunens bedömningar”.

Kolstad den 9 augusti 2009

Per Thege

kopia Ölandsbladet

Lämna en kommentar