Trafikled över Kolstads åkrar? Del 13

Borgholms Kommun
Miljö- & Byggnadsförvaltningen
Box 52
387 21 Borgholm

Ang.: Planer för utbyggnad vid Kolstad med omgivningar

Vi har tagit del av de planer som presenterats rörande framtida utbyggnad mot Kolstad och vill framföra följande synpunkter.

Stoppa vidare arbete med planprogram för området innan en ny heltäckande och fördjupad översiktsplan tagits fram, ett arbete som tydligen först nyligen har påbörjats. I översiktsplanen måste stor hänsyn tas till de utomordentliga kultur- och naturvärden som finns i Kolstad med omgivningar. Detaljplanearbetet för Kolstad 39:32 måste stoppas tills översiktsplanen är klar.

Undvik att bebygga produktiv åkermark med bostäder eller vägar utan ta först fram en kartläggning av behovet av nya bostäder i Borgholm med omgivningar. Mot bakgrund av den expansion som hittills skett i Borgholm under de senaste 50 åren verkar antalet kraftigt överdrivet. De områden som redan pekats ut i detaljplaner bör först tas i anspråk innan ytterligare områden exploateras. Det finns idag ett stort antal osålda tomter i kommunen.

Stoppa omedelbart planerna på en ringväg från Kungsgården via Rosenfors, Kolstad till rondellen vid norra infarten. De trafikproblem, som uppstår 5 – 6 dagar om året förorsakas av bristande framkomlighet i Köpingsvik. Det är knappast försvarligt att använda skattemedel för att söka bygga bort ett trafikproblem, som endast uppstår under så få dagar och som dessutom är av begränsad omfattning.

Den föreslagna bebyggelsen med en ”Airpark” bör stoppas. Om flygfältet skall utvidgas och/eller få ökad flygverksamhet bör det flyttas. Tanken med en ”Airpark” känns något främmande och efterfrågan torde vara ytterst tveksam.

Ölands unika resurs är den säregna och ömtåliga naturen inkluderat odlingslandskapet. Kommunen måste gå ytterst varsamt fram och se till att bevara de oersättliga värden som finns här i stället för att offra dem i en expansion, som är illa planerad och vars omfattning inte på något sätt har bekräftats av oberoende undersökningar. Arbeta fram en aktuell och fördjupad översiktsplan som ett första steg och stoppa detaljplanering tills den är klar.

Kolstad 2009-08-10

Madeleine Kling Ygberg/Ingvar Ygberg

Lämna en kommentar