Trafikled över Kolstads åkrar? Del 10

Om helhetssynen i kommunen...

Kolstad by har aldrig fått så mycket uppmärksamhet som i år.

På ytan handlar det om ny bostadsbebyggelse och utbyggnad av gatustruktur. På djupet kan skönjas svårare frågor om samsyn, samråd och samhällsutveckling i kommunen. Startskottet för följetongen om Kolstad i Ölandsbladet var ett samrådsmöte som kommunen arrangerade i våras. Kommunalrådet Lennartsson skriver i sin blogg att det var ”jättebra” att 55 personer kommit till detta möte, men att det kändes ”trist”. Varför kändes det trist? Jo, skriver kommunalrådet, ”för att så få har tagit tillvara möjligheten och inbjudan till att vara delaktiga i förra kommunledningens arbete med översiktsplan för Borgholms kommun i slutet av 1990-talet”.

Vad kan få en folkvald att känna sig grå och glädjelös (synonymer till trist) under så lång tid?
Om kommuninvånarna nu hade varit mer delaktiga för 10 år sedan, vad hade hänt då? Färre deltagare på samrådsmötet? Mindre protester? Klappat och klart för detaljplaner och bygglov?
Kommunalrådet skriver vidare i bloggen att planprogrammet bygger på kommunens översiktsplan. Detta leder tanken till att översiktsplanen skulle innehålla ett resonemang där planprogrammet placerades in i ett större och kanske visionärt sammanhang, men det konstateras bara att ”Utvecklingsområden för bebyggelse är Blå Rörsområdet samt i sydöstra delen vid Nydala/Kolstad”.
Denna insändare hade nog inte blivit av om det inte varit för följande utfästelse i översiktsplanen;
”En mer detaljerad redovisning av den framtida mark- och vattenanvändningen för Borgholms tätort kommer att redovisas i den fortsatta översiktsplaneringen genom en fördjupad översiktsplan.”

Idag, sju år senare finns ingen sådan plan. Arbetet med den har nämligen nyligen påbörjats enligt kommunen.

Men samtidigt har redan tagits fram ett planprogram som vanligen förankras i en fördjupad översiktsplan! Ett planprogram som är underlag för juridiskt bindande detaljplaner, bygglov.

Planprogrammet hänvisar också till en utredning som gör bedömningen att en ny väg söder om väg 136 är en förutsättning för ett hållbart trafiksystem om kommunen förverkligar planerna för området.

En bedömning som tolkas som en ”Förbifart Borgholm” snarare än ”Genomfart Borgholm” (vilket är titeln på trafikutredningen).  En bedömning som enligt många insändare i Ölandsbladet skulle få negativa konsekvenser för bl.a. jordbruket, miljön och kulturhistoria i Kolstad. Det är inte utan att kommunens handläggning av dessa planfrågor kan uppfattas förbryllande.

Varför har det redan tagits fram ett planprogram för Kolstad när den fördjupade översiktsplanen inte är fastlagd?
I PBL finns krav på att översiktsplanens konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet. Dessa frågor ingick i en s.k. målkonfliktsanalys i översiktsplanen och är över 10 år gammal. Slutsatsen var att kommunens mål ”oftast harmonierar med och inte i något fall riskerar att stå i stor motsättning med ekonomiska, miljömässiga eller sociala mål formulerade i andra sammanhang, nationellt, kommunalt eller privat”.
Bör den aktualiseras?

Sammanfattningsvis frågar man sig om det föreslagna planprogrammet speglar ett bristande helhetsperspektiv hos kommunledningen. Att det t.ex. skulle vara viktigare för politiker att fokusera på sådant som leder till snabb uppmärksamhet i form av nya bostadsområden och hangarer,

-än att istället ägna sig åt svåra, långsiktiga och kvalitativa insatser som krävs för en hållbar samhällsutveckling i Borgholms kommun.
I ”En vision av Öland 2015”, som tagits fram gemensamt av öns båda kommuner, konstateras att ”när konsekvenserna tas upp tidigt i planarbetet, kan både invånare och myndigheter lättare förstå innebörden av planen”
och slår vidare fast att ”en tydlig beskrivning av konsekvenserna kan också underlätta tillämpningen och öka förståelsen för kommunens bedömningar”.
Om kommunledningen kan ta fasta på dessa kloka ord, så behöver det inte kännas ”trist” för kommunalrådet efter kommande samrådsmöten med engagerade kommuninvånare.

Per Thege
(Kopia skickad till Ölandsbladet)

Lämna en kommentar