Kniv i ryggen 31/7 1836

Söndags kväll 31 juli 1836 var det Lekstuga i Räpplinge. Drängarna Anders Olsson från Kolstad (lillebror till Per Olsson i föregående inlägg) och Anders Olsson från Räpplinge hade bråttom dit och tog genvägen över Per Torstensson oslagna rågåker. Olof Persson (storebror till Per Persson i föregående inlägg) var nere vid sin fars åker att se till hägnet varvid han upptäckte drängarna uti i säden. Ordväxling uppstod och då Anders Olsson och Anders Olsson kom över stenmuren blev det slagsmål. En stund senare låg Olof Persson på platsen med knivstick i ryggen medan Anders Olsson och Anders Olsson fortsatte mot målet och hade en glad afton i Räpplinge. Olof Persson drog åt kläderna och tog sig upp till byn. Torsdagen 4 augusti blev det rättegång och fortsättning skulle följa.
Här följer de första vittnesmålen // Olle Staf
Efter det att kronolänsman A. Thiman den 1 i denna månad till domstolen inlämnat så lydande ”Idag har hos mig A Lit. Thiman ..” så har rannsakning i följe därav till förvarande dag blivit utsatt; med upprop varav Actor inställde de tilltalade för Rätta. Vittnena hörde var för sig och berättade;
Anders Olsson från Räpplinge; Att sistvarande söndags afton Anders Olsson och vittnet gått över målsägarens faders, icke slagne sädesåker å Kolstad varöver Olof Persson som vid stenmuren mötte dem blev förbenad samt upptog en sten och kastade emot denna Anders Olsson vilken träffade på kindbenet så att han därav fick blodvite men målsägaren förfördelade han icke.
Anders Olsson från Kolstad avgiva med förra vittnet lika berättelse med tillägg att sedan vittnet kommit över stenmuren in till målsägaren skuffade Olof Persson till denne Anders Olsson så att han föll omkull och kom inunder honom varefter andra vittnet lade sig ovanpå Olof som därvid yttrade ”Jesus nu stack han mig som ingenting visste om” och varvid föregående Anders Olsson hade någonting i handen vilket denne vittnet likväl inte kan bekänna om det var en kniv eller icke försäkrade Anders Olsson, rörd till tårar, att förhållandet var sådant han med berättat och att Anders Olsson från Kolstad är till förfördelandet alldeles oskyldig.
Anders Olsson från Räpplinge härefter förekallad vill icke medgiva vad medvittnet berättat dock kunde svarandena försäkra att ingen mera än de i tillfället voro med målsägaren i delo eller påstå att han före deras ankomst var sårad.
Actor inlämnade såväl angående det tilltalade följande Prästbevis, lit A, protokoll, lit B, och Räkning, lit C.
Å målsägarens vägnar inställde sig dess broder Peter Persson i Kolstad vilken berättade att Olof Persson för vittnet omtalat händelsen så hava timat att då Olof sist Sördags eftermiddag begav sig ut på åkern för att tillse ohägn, varse blev han svaranden gående genom den oslagna sädesåkern och däröver yttrade sitt missnöje varpå svaranden genast överföll Olof Persson och Anders Olsson från Räpplinge tilldelade här såret i ryggen under det Olof Persson hade Anders Olsson från Kolstad under sig på backen .Nämndes att Olof Persson försäkrat i Prästens och Actors närvaro att ingen annan än Anders Olsson från Räpplinge var skulden till hans sårande.
Anders Olsson från Räpplinge är 7 fot 8 tum lång, har ljusa hår och ögonbryn samt är klädd i grå vadmalslångbyxor och tröja, randig väst och gulrosig halsduk, har alltid vistats i föräldrarnas hus och för andre brott tillförne inte varit tilltalad än vanliga slagsmål. På ytterligare framställd fråga medgav Anders Olsson från Räpplinge att han i tillfället tog målsägaren i kragen då denne låg ovanpå medsvaranden.
Anders Olsson från Kolstad, 7 fot 9 tum lång, har mörka hår och ögonbryn samt är klädd i blå Waltmans tröja och långbyxor, randig väst och rutig halsduk. Har tillbragt sin framfarna levnad i föräldrarnas hus och efter deras död för omkring 3 år sedan tjänat i Kolstad och inte för brott tilltalad. På fråga svarade svaranden samstämmigt att de för i frågavarande händelse icke varit med målsägaren i delo men därefter åtföljdes svaranden till en Lekstuga i Räpplinge utan att ana några ledsamma påföljder avseende händelsen, vadan de icke heller besökt målsägaren förr än då Actor ankom och tog dem i fängsligt förvar, då Anders Olsson från Kolstad påstod att målsägaren frikände honom för åkomman i ryggen. Actor anhöll om förhör med drängen Daniel Jonsson i Kolstad och Båtskepparen Olaus Norström i Ramsättra emot volka vid efterfrågan om jäv utröntes att Daniel Jonsson och svarande Anders Olsson från Kolstad äro syskonbarn i skyldskap vadan Daniel för jävigt vore i detta fall förklarades men båda vittnena vore i övrigt ojäviga och besvuros på ed och varning, vid förskilda förhör berättade;
1 Norström Att sistledes sördags afton kort efter solens nedgång åtföljde vittnet målsägaren till hans faders Rågåker för att efterse ohägn varvid de erforo svaranden komma gående mitt igenom Rågåkern och varpå yttrade till dem ”varför går ni över Säden Edra Fähundar” men erhöll till svar ”vem är fähund för Dig” Härefter hoppade svaranden över stenmuren intill målsägaren varefter de togs ihopa och varöver vittnet blev rädd samt begav sig sina färde och hörde därunder skrik och trätomål samt slutligen som han tyckte ett nödrop men om det var målsägaren eller ej vet vittnet som i övrigt icke har ringaste kunskap i målet eller vetat någon ovänskap emellan svaranden och målsägaren vilka vittnet sedermera icke heller träffat, uppläst och vidstått.
2 Daniel Jonsson att i skymningen sistledes sördags afton träffade vittnet svaranden på bygatan vilka då tillfrågade honom om han ville följa med dem på lekstuga till Räpplinge, vartill vittnet var villig, samman begåvo sig alla 3 därförinnan nedåt gärdet för att tillse kreaturen, samt följdes åt, åter därifrån upp till Byen, och ankomna till målsägarens lott gingo svaranden mitt igenom Rågåkern, ehuru vittnet tillsade dem att följa renen. Härefter träffade de målsägaren, som kastade sten mot svaranden varefter de kommo i gräl, samt Anders Olsson från Kolstad och målsägaren växlade örfilar och skuffade varandra så att de båda föllo omkull, Anders under och Olof ovanpå, varefter svaranden Anders Olsson från Räpplinge lutade sig över Olof Persson vilken vittnet inte hörde beklaga sig, eller förmärkts bliva sårad, långt mindre att någondera av svaranden nyttjade kniv, utan skiljde vittnet dem åt så att de kommo upp varpå svaranden avlägsnade sig och vittnet bad Olof gå med hem, men vartill denne nekade, och lade omkull sig ånyo, samt bad att få vara å ro, vilket vittnet icke ville förvägra, eller såg sin hjälp av nöden, eftersom han inte erfor Olof sårad, utan tog vittnet fatt på svaranden och var med dem om kvällen åt Räpplinge, varunder som ifrågavarande uppträde icke omtalades. Påföljande dag besökte vittnet målsägaren som då berättade att svaranden Anders Olsson från Räpplinge föregående afton tilldelat honom såret i ryggen utan att Olof kunde bestämma om det skedde då målsägaren låg omkull eller under det som han stod upp, men varöver målsägaren berättade sig i tillfället lämnat att sig beklaga i tanke det endast var ett slag av en sten, men då vittnet tog i målsägaren för att hjälpa honom upp gjorde det så ont i ryggen att han hade behov ligga still, vilket gjorde intill dess han kände blodet rinna ner åt kroppen, då han märkte faran, samt tillknäppte kläderna hårt och med möda begav sig upp till byen och var målsägare ni tillfället klädd i kort tröja och väst; Samt vittnet Norström endast tillstädes i början av uppträdet. Vidare upplysning sade sig vittnet icke äga och på framställd fråga om han icke hörde målsägaren beklaga sig eller tillkännagiva att han blev sårad förklarade vittnet bestämt att han icke sådant erfor men gemensamt med hörda vittnet Norström tillade att Målsägaren var något rusig ehuru icke överlastad och även svaranden muntra. Uppläst och vidhållet.
Målsägarens broder Per Persson upplyste på fråga, att Olof Perssons jacka och väst ej blevo genomstungna utan endast skjortan, vilket förhållande Actor också vitsordat då på stället hava blivit förhör anmält samt att oaktat noggrann efterspaning, ingen kniv funnits på stället eller hade svaranden vid arresteringstillfället.
Svaranden Anders Olsson från Kolstad erkände vittnesmålen medan Anders Olsson från Räpplinge bestridde dem.
Actor anhöll om uppskov och yrkade att svaranden omedelbart måtte i fängsligt förvar hållas. Avträdde.
Utslag Med bifall till Actors anhållan uppskjutes Rannsakningen till framdeles utsättande dag. Arrestanterna 2e skola till Länshäktet insändas att där förbliva. Cont 4 okt

2 tankar på “Kniv i ryggen 31/7 1836”

  1. Hej. Jag skulle vilja veta lite mer kortfattat om bad Kolstadby är för något? Vart liggee det? Heter det fortfarande Kolstad? Jag heter nämligen Kolstad i efternamn, men det är för att jag är Norsk och i Trondheim finns det en plats som heter Kolstad. Hade ändå varit kul att veta 🙂 Svara gärna till min mail.

    Svara
    • Denna site är om Kolstad by nära Borgholm på Öland i Sydöstra Sverige. Visst lever byn och heter fortfarande Kolstad. Det finns andra orter i andra landskap i Sverige som också heter Kolstad, men de må ha sina egna sidor. Välkommen till vårt Kolstad om Du har vägarna förbi. // Olle

      Svara

Lämna en kommentar