Trafikled över Kolstads åkrar? Del 23 – Kolstad fredas…????

Från Ölandbladet idag

Varför skola mänskor strida?
– Vi moderater vill göra omtag vad gäller Kolstad, varför ta strid för något kommunen inte behöver nu? Det går att bygga på andra platser, säger Moderaternas talesman Eddie Forsman.

Kolstad-debatten har som väntat nått valrörelsen. Det som för något år sedan var ilskna insändare, långa protestlistor och hätska diskussioner är nu brickor i spelet om väljarnas gunst.
Moderaterna i Borgholm medger utan omsvep att ”de lyssnat till vad folk sagt och tyckt” och tagit intryck. Kolstad ska enligt kommunens tredje största parti vara fredad mark när, och om, kommunen växer.
– Vår åsikt är att Kolstad ska lyftas ut ur den fördjupade översiktsplanen. En sådan fördjupning för Kolstad kan göras när som helst, när kommunen vill och när det behövs.
Följdfrågan ”men i dag behövs det inte?” besvaras med snabbt med:
– Varför ta strid för något kommunen inte behöver nu? Det finns andra ställen att bygga på, säger Eddie Forsman och räknar upp förtätning, bygga på höjden och lediga ytor i Borgholm som alternativ.
– Till exempel går det att bygga ihop Köpingsvik och Borgholm, i Borgehage vill flera markägare bygga, Resedan är ett alternativ – det finns mycket att göra utan att röra Kolstad, säger Moderaternas etta och hittar fler argument för jordbruksbygdens suveränitet.
– Äganderätten och skyddande av produktiv jordbruksmark. Här i Borgholm pratas det mycket om närproducerad mat från grunden, var ska vi ta den maten ifrån om kommunen bygger på jordbruksmark?
Är ni överens med övriga Allianspartier i Kolstad-frågan?
– Vi har inte pratat med dem. Det är ju så här att något Allians-samarbete i ordets rätta bemärkelse finns det inte i Borgholm, vi har inte haft några gemensamma möten eller sittningar. Det som finns är ett valtekniskt samarbete, men nu när vänsterblocket formerat sig ska vi ha något möte Allians-partierna emellan, vi får se hur det blir.

Någon motion om Kolstad är inte att vänta från Eddie Forsman med partikamrater.
– Nej, ingen motion. Däremot kommer vi inte att gå med på att Kolstad ska ingå i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm/Köpingsvik. När frågan lyfts säger Moderaterna nej, berättar Eddie Forsman.

Trafikled över Kolstads åkrar? Del 22

Historien upprepar sig!
Olle Staf hittade denna text i Ernst Areens borgholmsbeskrivning från 1924, sidan 17.
”Under senaste årtionde har strax utanför Borgholms östra gräns på ömse sidor om landsvägen uppstått ett slag förstadssamhälle, som både beträffande planläggning och bebyggelse lämnar mycket övrigt att önska. Helt nyligen har fråga väckts om detta områdes inkorporering med staden, men av lätt förklarliga skäl hava stadens myndigheter hittills intagit en mycket reserverad hållning till förslaget.”
Hur mycket bättre är det idag? Löser man problem på annorlunda vis?

Trafikled över Kolstads åkrar? Del 21

Behövs ett Borgholmsparti?
Det kan vara en fråga som kan behöva väckas till liv i dessa valårstider.
Vi har en kommunledning som har väldigt yviga planer om Borgholms framtida utveckling.
På agendan i kommunhuset planeras det för:
– 750 nya bostadstomter i Kolstad-Rosenforsområdet
– den berömda air-parken
– industriområde på Kungsgården
– ide´om att flytta kommunförrådet till Kungsgårdens ladugård etc…

Läs mer

Trafikled över Kolstads åkrar? Del 20

Det mullrar i kommunalhuset!

Insändare i Ölandsbladet 20 augusti

I en insändare den 8 augusti under rubriken ”Framtiden för Borgholms kommun” manar kommunens två ledande tjänstemän till en hyfsning av debattklimatet. Dessutom ger man ett ovanligt kollegialt stöd till sina politiska chefer som handlar om kommuninvånarnas förväntningar på sina politiker.
I en tidigare insändare antydde undertecknad att det möjligen låg djupare fenomen bakom diskussionerna om det föreslagna planprogrammet för Kolstad, nämligen frågor som berör samsyn, samråd och samhällsutveckling i Borgholm.
Efter att ha läst tjänstemännens insändare blir listan av frågor lite längre. Frågor som möjligen blir svårare att hantera eftersom de handlar om hur kommunledningen ser på sitt uppdrag.

Läs mer

Trafikled över Kolstads åkrar? Del 19

BORGHOLMS KOMMUN 2009-08-06
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 52
387 21 BORGHOLM
Ang planprogram för Kolstad 39:32 m fl (dnr P 2007-0005) och trafikutredning Genomfart Borgholm.
Undertecknad motsäger sig dels planerna för bebyggelse och exploatering av Kolstad 39:32, dels trafikutredningen Genomfart Borgholm.
Planerna och trafikutredningen är synnerligen dåligt utförda och saknar grund i verkligheten.
Bakgrund till behovet av bostads/sommarstugetomter saknar utredande fakta och är snarare att betrakta som en uppdiktad önskedröm för politiker och planeringsarkitekter.

Läs mer

Trafikled över Kolstads åkrar? Del 18

Advokaten Sture Larsson AB
YTTRANDE
2009-08-
BORGHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 52
387 21 BORGHOLM

Ang planprogram för Kolstad 39:32 m fl (dnr P 2007-0005) och trafikutredning ”Genomfart Borgholm”
I en artikel i Svenska Dagbladet för några veckor sedan beskriver Richard Swartz hur lokalpolitiker på en ort i Istrien lät avverka ett bestånd med tusenåriga olivträd för att anlägga en parkeringsplats som, när det kom till kritan, ingen kom att använda och som det således inte fanns något behov av. Samma problematik föreligger i detta ärende: Kortsiktiga politiska ambitioner utan långsiktig behovsanalys tillåts omintetgöra viktiga värden.

Läs mer

Trafikled över Kolstads åkrar? Del 15

Till Miljö och byggnadsförvaltningen

Protest mot exploateringsplanerna av Kolstad

• Stoppa detaljplanearbetet av Kolstad 39:32
• Färdigställ den fördjupade översiktsplanen innan detaljplaner utformas
• Inventera och om möjligt utnyttja redan detaljplanerade områden för Borgholms expansion
• Beakta alla synpunkter som framkommit på Ölandsbladets insändarsida

Kolstad 090807
Kerstin Thuredoter

Trafikled över Kolstads åkrar? Del 14

Borgholms kommun
Miljö- & Byggnadsförvaltningen
Box 52
387 21 Borgholm

Re: Förslag till planprogram för Kolstad 39:32 (Dnr P2007-0005)

Sammanfattning av yttrandet och yrkanden

En långsiktig hållbar samhällsutveckling i Borgholms kommun måste vara viktigare än att snabbt kunna sätta igång enskilda bygg- och vägprojekt.
Den fortsatta kommunala beredningen av det föreslagna planprogrammet för Kolstad 39:32 inkl. planer enligt trafikutredningen ”Genomfart Borgholm” bör därför avbrytas. 

Läs mer